[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลขามเรียง ตั้งอยู่เลขที่ 226 หมู่ที่ 15 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 << พฤศจิกายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

  
ประวัติเทศบาลตำบลขามเรียง  
 

ประวัติเทศบาลตำบลขามเรียง

 

ตำบลขามเรียง   ตั้งเมื่อปี   พ.ศ.   2513   เดิมอยู่ในเขตปกครองของตำบลท่าขอนยาง   
           ที่ตั้ง  เทศบาลตำบลขามเรียง ตั้งอยู่หมู่ที่  15  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตัวอำเภอกันทรวิชัย เป็นระยะทาง  15  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม  เป็นระยะทางประมาณ  10  กิโลเมตร

เนื้อที่  ของเทศบาลตำบลขามเรียง  โดยประมาณ   48.05  ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ

33,031 ไร่

ประชากร

                         ประชากรทั้งสิ้น  10,898  คน  แยกเป็น  ชาย  4,632  คน  หญิง  5,495  คน  ครัวเรือน 

3,177  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  18.07  คน/ตารางกิโลเมตร

 

 

ภูมิประเทศ

-  ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์

-  ทิศเหนือติดกับตำบลนาสีนวน  ตำบลคันธารราษฎร์  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

-  ทิศตะวันออกติดกับตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

-  ทิศใต้ติดกับลำน้ำชีตลอดแนวเขต

-  ทิศตะวันตกติดกับตำบลเขวาใหญ่  อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลขามเรียง  คือ

1.  นายประสิทธิ์        บุญเรือง                 ปี  พ.ศ.  2513 - 2518

2.  นายโลม                 คำปลิว                   ปี  พ.ศ.  2518 - 2524

3.  นายคำสิงห์           ชูพันธ์                    ปี  พ.ศ.  2524 - 2546

4.  นายบุญโฮม          บุญรัตน์                 ปี  พ.ศ.  2546 - 2550

5.  นายอดิศร              เหล่าสะพาน        ปี  พ.ศ.  2550 - ปีปัจจุบัน

ตำบลขามเรียงยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง  เมื่อปี  พ.ศ.  2539  มีผู้บริหารตำบลดังนี้

1.  นายคำสิงห์           ชูพันธ์    เป็นประธานกรรมการบริหาร  อบต.  ปี  2539 - 2543

2.  นายมงคล              วงศ์วอ    เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง  ปี  2543 - 2547

3.  นายทองบู่              บุญหล้า   เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง  ปี  2547 - 2551

และปัจจุบันตำบลขามเรียง  ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลขามเรียง  เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ.  2551    มีผู้บริหารเทศบาลตำบลขามเรียง  คือ  นายคำสอน    ชุ่มอภัย  เป็นนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง  และปลัดเทศบาลตำบลขามเรียง  คือ  จ่าเอกบัวทอง   หาญสุโพธิ์   ตำบลขามเรียงเป็นพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  และมีปัญหาด้านสาธารณูปโภค  ผู้บริหารตำบลจะต้องศึกษาปัญหาอย่างถ่องแท้  แล้ววางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุก ๆ ด้าน

หลังจากมีพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  บังคับใช้  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับตำบล  ออกเป็น   2   รูปแบบ   คือ

                       1.  สภาตำบล

                       2.  องค์การบริหารส่วนตำบล

ตำบลขามเรียง  ได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2539  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  ปัจจุบัน  ตำบลขามเรียงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  23  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

1.  บ้านขามเรียง                       หมู่ที่       1

2.  บ้านโนนแสบง                     หมู่ที่       2

3.  บ้านเขียบ                            หมู่ที่       3

4.  บ้านหนองแข้                       หมู่ที่       4

5.  บ้านมะกอก                          หมู่ที่       5

6.  บ้านห้วยชัน                          หมู่ที่       6

7.  บ้านดอนนา                          หมู่ที่       7

8.  บ้านดอนหน่อง                      หมู่ที่       8

9.  บ้านหนองขาม                       หมู่ที่       9

10.บ้านหัวหนอง                         หมู่ที่       10

11.บ้านกุดหัวช้าง                        หมู่ที่       11

12.บ้านมะกอก                            หมู่ที่       12

13.บ้านดอนมัน                         หมู่ที่       13

14.บ้านโขงกุดเวียน                  หมู่ที่       14

15.บ้านขามเรียง                        หมู่ที่       15

16.บ้านดอนหน่อง                    หมู่ที่       16

17.บ้านเขียบ                               หมู่ที่       17

18.บ้านมะกอก                           หมู่ที่       18

19.บ้านมะกอก                           หมู่ที่       19

20.บ้านขามเรียง                        หมู่ที่       20

21.บ้านหนองแข้                       หมู่ที่       21

22.บ้านเขียบ                               หมู่ที่       22

23.บ้านมะกอก                           หมู่ที่       23

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง  ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลขามเรียง  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน  12  คน  ดังนี้ 

1.  นายบุญถิ่น            รัตนพล                  เป็น  ประธานสภาเทศบาล

2.  นายชวนชัย           บัวทอง                   เป็น  รองประธานสภาเทศบาล

3.  นายวิจิตร               ไชยแสนท้าว        เป็น  เลขานุการสภาเทศบาล

4.  นายบัวลา               ขาวลา                    เป็น  สมาชิกสภาเทศบาล

5.  นายบุญร่วม          หลวงแก้ว              เป็น  สมาชิกสภาเทศบาล

6.  นายเกษตร             แฝงทรัพย์             เป็น  สมาชิกสภาเทศบาล

7.  นายประทวน        แสงปัญหา            เป็น  สมาชิกสภาเทศบาล

8.  นายสมบูรณ์          ไชยหันขวา           เป็น  สมาชิกสภาเทศบาล

9.  นายเสถียร             ทองขัน                  เป็น  สมาชิกสภาเทศบาล

10.นายเหมือน           บุญสอน                เป็น  สมาชิกสภาเทศบาล

11.นายสมศักด์           แหล่งหล้า             เป็น  สมาชิกสภาเทศบาล

12.นายทวี                    วงษ์ช่าง                 เป็น  สมาชิกสภาเทศบาล

โดยนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียงได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง
ปัจุจุบัน ปี 2556 นายคำสอน   ชุ่มอภัย         ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียงและจ่าเอกบัวทอง  หาญสุโพธิ์ ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล เมื่อครบวาระเทศบาลตำบลขามเรียงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียงเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล 12 คน ดังนี้
1. นายชวนชัย  บัวทอง           ประธานสภาเทศบาล
2. นายวิชัย  บุญหล้า               รองประธานสภาเทศบาล
3. นางสาวกิ่งดาว  บุญหล้า      เลขานุการสภาเทศบาล
4. นายปราณี  พรมแสงจันทร์    สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายประสาท  ชูพันธ์            สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายสุปัน  สีมาตย์                สมาชิกสภาเทศบาล
7. นายสมบูรณ์  ไชยหันขวา      สมาชิกสภาเทศบาล
8. นางสมพร  ถิ่นสุข                สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายประทวน  อรรคฮาตศรี     สมาชิกสภาเทศบาล
10. นายวิจิตร  ไชยแสนท้าว      สมาชิกสภาเทศบาล
11.นายฉลองชัย  จันทรศิริ        สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายศิริ  พงษ์สะพัง            สมาชิกสภาเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เทศบาลตำบลขามเรียง ตั้งอยู่เลขที่ 226 หมู่ที่ 15 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
โทร.043-754134 โทรสาร 043 - 754173
Admin Easyweb Service